Kan ansatte som er sykemeldt jobbe overtid?

Kan ansatte som er sykemeldt jobbe overtid?

Hovedregelen er at en ansatt skal ikke tjene på å sykemelde seg. Frivillig merarbeid er lov så lenge sykemeldingen nedjusteres i henhold til det den sykemeldte jobber mer. Pålagt overtidsarbeid er derimot noe man ikke kan pålegge sykemeldte ansatte.

I bunn og grunn er svaret enkelt. Har en ansatt som er delvis sykemeldt mulighet og lyst å jobbe frivillig mertid er svaret JA.
En ansatt skal ikke tjene på å sykemelde seg.
Det skal ikke lønne seg å være sykemeldt og gi mer utbetaling enn om du var frisk. Om en ansatt er delvis sykemeldt, men kan eller ønsker å jobbe frivillig mertid kan den ansatte dette. Men da må dette meldes inn slik at sykemeldingen nedjusteres i henhold til det den ansatte jobber mer.
Jobber den ansatte mer enn det sykemeldingen tilsier, får de mer lønn fra arbeidsgiver, da kan de ikke samtidig fortsette å motta like mye sykepenger. En slik praksis ville vært trygdesvindel.

Så uansett hvordan dere løser overtidsutregningen hos dere så skal regnskapet her alltid gå i null for den ansatte. Den ansatte skal ikke sitte igjen med høyere utbetalinger enn når de var friskmeldte.

Er det derimot snakk om en leder som ønsker å pålegge overtid på en ansatt som er delvis sykemeldt kan han ikke det. Her er svaret NEI, en arbeidsgiver har ikke lov å pålegge delvis sykemeldte mer arbeidstid enn det sykemeldingen tilsier.

En sykemelding sier noe om hva legen har konkludert med er graden av arbeidsufør for en person. Det vil si at ansatte i teorien kan jobbe mer enn det som man antok var graden av ufør. En ansatt kan dog ikke jobbe mindre enn det som det antas at den ansatte kan jobbe.

En ansatt som for eksempel er sykemeldt 50% kan i prinsippet jobbe mer enn 50%, men ikke mindre enn 50%. Og det er kun 50% av lønnen som vil bli dekket av sykepenger. Skulle en ansatt jobbe mer enn det sykemeldingen tilsier må dette meldes inn slik at sykemeldingen da kan nedjusteres.

 

Hva er overtid?

Begrepet overtid brukes av alle, men hva vi mener med det når vi snakker om det varierer stort. Snakker vi om overtidsarbeid, overtidsbetaling, eller frivillig merarbeid?

Hva med ekstravakten som må jobbe en time ekstra på skiftet sitt som til vanlig varer 4 timer? Han ringer hjem og sier han må jobbe overtid, men overtidsbetaling etter 5 timer jobb? Det stemmer vel ikke?

Begrepet overtid blir flittig brukt, men hva man legger i definisjonen av begrepet er ulikt. Alt handler om i hvilken kontekst man snakker om overtid i. I arbeidsmiljøloven er de helt grunnleggende reglene klare, overtid slår inn etter 9 timer arbeid på dag, eller om det overstiger 40 timer per uke. 
Så vet vi at det finnes flere varianter av dette, noen har tariffavtaler som gir andre regler, mens andre har arbeidsavtaler som gir andre forutsetninger.

 

Avspasering av opptjent tid på en fleksitidskonto

Avspasering av tid som er opptjent på en fleksitidskonto er derimot ikke lovregulert. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale avspasering den tiden det er avtalt arbeid når arbeidstaker er gradert sykmeldt. Det kreves altså ikke at arbeidstaker må være helt friskmeldt ved avspasering av tidligere opparbeidede timer.

Vi presiserer at arbeidstaker selvsagt ikke kan opptjene seg tid til en fleksitidskonto i en periode hvor det foreligger gradert sykmelding.
Her gjelder det samme som ved overtid, en ansatt skal ikke tjene på å være sykemeldt. Om vi alle hadde tjent på å være sykemeldt ville nok flere av oss vært det også.

 

Kontroll på sykefraværet

Uten et system for registrering av arbeidstid og fravær er det vanskelig å holde oversikten og ha kontrollen på sykefraværet i bedriften. Ved å registrere sykefraværet i et digitalt system vil det bli lettere å følge med på det gjennom rapporter. Da kan man sette inn de riktige tiltakene tidsnok.