Må du betale sykepenger til ringevikarer?

Må du betale sykepenger til ringevikarer?

Tilkallingsvikarer eller ringevikarer kan ha rett på sykelønn, dersom visse vilkår er oppfylt. Det som gjelder er opptjeningstid, dokumentasjonsplikt og meldeplikt.

Mange arbeidsgivere er usikre på om tilkallingsvikarer har krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden. Her kommer kriteriene som må til for at de skal ha rett på dette. 

For det første må opptjeningsplikten være oppfylt. Det betyr at tilkallingsvikaren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Dette følger av folketrygdloven ftrl § 8-18 første ledd. Dersom det har gått mindre enn 14 dager siden forrige vakt regnes arbeidsforholdet for å bestå, selv om det er snakk om enkeltstående vakter.
Dette betyr i praksis at så lenge det ikke går mer enn 14 dager mellom hvert arbeidsoppdrag, oppfyller tilkallingshjelper også kravet til opptjeningstid.

Det andre som må oppfylles er dokumentasjonsplikten. Ettersom tilkallingsvikarer sjeldent oppfyller kravet til to måneders ansettelse uten avbrudd på mer enn 14 dager, slik reglene for egenmelding  krever, er den ansatte nødt å fremvise legeerklæring for fraværet.

Siste punkt er meldeplikten som tilkallingsvikaren har. Meldeplikten etter ftrl § 8-18, tredje ledd må overholdes. Dette innebærer at arbeidstaker må varsle arbeidsgiver om sykdomsforfallet.

Oppfylles disse kriteriene skal tilkallingsvikarer få utbetalt sykepenger for de vaktene som allerede var planlagt.
Tilkallingsvikarer kan også ha rett på sykepenger for ikke avtalte vakter dersom de har vært regelmessig tilkalt i minst 3 måneder og det er overveiende sannsynlig at de ville  ha blitt tilkalt dersom de ikke var blitt syk.

Hvordan vet du at kravene oppfylles?

Et godt digitalt system for timelister og timefangst gjør jobben enklere for deg. Ved å samle alt i et digitalt system kan du enkelt hente ut rapporter for å se hvor mye vikarene har jobbet for deg den siste tiden. Da vet du med en gang hvordan situasjonen er, og hvem som har krav på hva.